تست هیدرو استاتیک خطوط لوله انواع پاورپوینت تحقیق و پروژه دانشجویی مقالات و پایان نامه کارآموزی و کارورزی کتاب و جزوه تحقیق و پروژه بیومس بیومس بیوگاز پایپینگ و جوشکاری

پروژه و تحقیق- اثر موزیک و موسیقی محلی بر شاد بودن دانشجویان- در140 صفحه-docx

پروژه و تحقیق-  اثر موزیک و موسیقی محلی بر شاد بودن دانشجویان- در140 صفحه-docx

 

1-1 -مقدمه.......…………………………………………………………………………….......……………….

2

1-2 -بیان مسأله………………………………………....……..........…………………….....…………………

5

1-3 -ضرورت و اهمیت پژوهش…………....…………………………….................………………………….

7

1-4 -سوالات پژوهش………………………………………….............………………………………………

8

1-5 -فرضیات پژوهش ………………………………………........…….........………………………...……..

9

1-6 -تعاریف واژه ها……………………………………............................………………………......................

9

1-6-1 -تعریف مفهومی واژه ها………………………......................................………………………............

9

1-6-2 -تعریف عملیاتی واژه ها………………………………......................................………………...........

9

 

 

2-1 -مقدمه……………………………………………….......……………………......……………………….

11

2-2 -افسردگی چیست؟……………………………………………..........…………………………………..

12

2-3 -حالات افسردگی…………………………………………….............……………………………………

13

2-4 - تاریخچه افسردگی…………………………………………....................……………………………..

13

2-5 - اختلال های خلقی یک قطبی…………………………………….......................……………………

14

2-5-1 - اختلال افسردگی اساسی…………………………………….......................………………………..

15

2-5-2 -اختلال افسرده خویی…………………………………………...................…………………………

15

2-5-3- اختلال خلق ادواری…………………………………………..................……………………………

15

2-6 - اختلال دوقطبی……………………………………………............……………………………………

15

2-7- شیوع افسردگی…………………………………………………....……………………………………

17

2-8- به کدام دلایل ابتلای زنان به افسردگی بیشتر است؟…….....................................................................

18

2-9- افسردگی درون زا در مقابل افسردگی واکنشی……………..........................................................……

19

2-10- افسردگی فصلی……………………………………….............……………………………………....

19

2-11 تشخیص افتراقی برای افسردگی……………………………....................................………………….

20

2-12- دیدگاه های نظری در قلمرو افسردگی……………………..................................................………….

21

2-12-1 - دیدگاه روانکاوی………………………............................………………………………………….

21

2-12-2- دیدگاه رفتاری در مورد افسردگی............……....................................…………..…………….

22

2-12-3-  الگوهای شناختی افسردگی………..……………............................……….…………………

2-12-3-1- نظريه شناختي بك درمورد افسردگي..............................................................................................

23

    23

2-12-4- نظریه های زیست شناختی…………………………….........................…………………………..

25

2-13- منظور از افسردگی حاد یا گذرا چیست؟……………...............................................………………..

26

2-14- حملات افسردگی……………………………………........………………………………………….

26

2-15- اختلال افسردگی که در جای دیگر طبقه بندی نشده ….…………………………………............

28

2-16- ملاک های تشخیص برای انواع افسردگی.………………….......................................……………….

28

2-17- گروه های در معرض خطر ابتلا به افسردگی…………….................................................…………….

31

2-18- تفاوت های فرهنگی در نشانه های افسردگی……………….................................................…………

32

2-19-  گناه، مراقبت و افسردگی………………………………................................…………………………

33

2-20- تفاوت های جنسی در افسردگی یک قطبی………………………………..................................……

33

2-21- آزمون هایی برای تشخیص افسردگی………………………….............................……………………

35

2-22- عوامل علیتی زیستی افسردگی……………………….................................………………………..

36

2-23- تحقیقات در قلمرو انتقال دهندگان عصبی……………….................................................……………

37

2-24- ارزشیابی نظریه های انتقال دهندگان عصبی………….................................................………………

37

2-25- نقش عوامل محیطی و اجتماعی در افسردگی……………………........................................………..

38

2-26- افسردگی و سایر بیماری ها……………………..........................................……………………………

39

2-27- درمان افسردگی…………………………………...............…………………………………………..

40

2-27-1- درمان مبتنی بر نظریه های زیست شناختی………………........................................……………

40

2-27-2- درمان افسردگی با شوک برقی…………………………..........................……………………….

41

2-27-3- درمان شناختی…………………………………….............……………………………………….

42

2-27-4- الگوی درماندگی آموخته شده افسردگی………................................................................

44

2-27-5- درمان منطقی عاطفی الیس…….......………………………........................………………………

44

2-27-6- درمان شناختی رفتاری…………………………………..................……………………………….

45

2-27-7- درمان های روانی اجتماعی…………………..................................…………………………….

46

2-27-8- روان درمانگری بین شخصی………………………...........................…………………………

46

2-28- افسردگی در دانشجویان دانشگاه……………………........................................………………………

47

2-29- میزان شیوع افسردگی در میان دانشجویان………………….................................................………..

2-30- علايم هشدار دهنده........................................................................................................................................

48

49

2-31- مقدمه……………………………………………….......………………………………………………

50

2-32- موسیقی چیست؟………………………………………......………………………………………..

51

 2-33 - موسیقی و بهره هوشی………………………………..........................………………………...……

52

2-34- معنی لغوی موسیقی ……………………………….........................…………………………………

52

2-35- موسیقی و آگاهی…………………………………………............................………………………….

53

2-36- موسیقی در گذر زمان………………………………………….................………………………….

53

2-37- شعر و موسیقی و ارتباط آنها با هم……………..................................................………………………

54

2-38- مدت زمان گوش کردن به موسیقی…………………............................……………………………

54

2-39- سلامتی کل نگر و شفا از طریق صدا………………........................................………………………..

55

2-40- حساسیت موسیقیایی چیست؟………………………………...................……………………………

55

2-41- تعذیه در موسیقی………………………………...................………………………………………….

55

2-42- موسیقی درمانی چیست؟…………………………………….............………………………………..

55

2-43- تاریخچه موسیقی درمانی……………………………...............................…………………………….

57

2-43-1- تاریخچه موسیقی درمانی در ایران………………………..................................…………………..

59

2-43-2- موسیقی درمانی در دیگر کشورها…………………...................................………………………

60

2-44- انجمن ملی موسیقی بیمارستان ها……………………….......................................………………….

60

2-45- سازمان ملی موسیقی درمانی…………………………................................…………………………

61

2-46- انجمن ملی موسیقی درمانی آمریکا……………………….......................................………………….

61

2- 47- تحقیق در وظایف حرفه ای موسیقی درمانی…………………...........................................…………

62

2-48- فعالیت های موسیقی در چه مناطقی از مغز انجام می شود؟..……………………….....………..

62

2-49- سلامتی کل نگر و شفا از طریق صدا……………………...................................…………………….

62

2-50- موسیقی به عنوان درمان……………………………….......................………………………………

64

2-50-1- موسیقی چگونه در درمان به کار می رود؟……………….......................................………………

64

2-50-2- آوازدرمانی………………………………..........…………………………………………………..

65

2-50-3- تأثیرات موسیقی درمانی…………………….................................…………………………………

66

2-50-4- برنامه ریزی های مناسب موزیکی……………………….......................................………………..

67

2-50-5- تکنیک های موسیقی درمانی……………………………………..............……………………….

69

2-51- بررسی مکاتب برگزیده تکنیک های موسیقی درمانی…………..........................................................

69

2-51-1- موسیقی درمانی به روش فی البداهه نوردوف- رابیستون.................................................................

70

2-51-2- روش بالینی ارف شولورک………………………......................……………………………………

70

2-51-3- کاربردهای بالینی مفاهیم کوالی……………………….................................……………………..

71

2-51-4- کاربردهای بالینی روش هماهنگی حرکتی بدن با موسیقی دالکروز……………………..…

72

2-51-5- موسیقی و تصورات هدایت شده………………………......................…………………………….

72

2-51-6- موسیقی درمانی تکاملی……………………………...................…………………………………..

73

2-51-7- کاربرد اصول تغییر رفتار موسیقی درمانی………..............................................…………………..

73

2-51-8- موسیقی درمانی روان پویایی…………………….............................…………………………….

74

2-51-9- موسیقی درمانی و تحلیل تعاملی………………………...........................…………………………

74

2-52- موافق یا مخالف پیروی از یک روش…………………........................................……………………

75

2-53- موسیقی درمانی در ایران…………………………...........................………………………………….

75

2-53-1- انجمن موسیقی درمانی ایران……………………..............................……………………………..

76

2-53-2- مختصات کلی موسیقی رسمی ایران………………………......................………………………

77

2-53-3- نظریه موسیقی ایران………………………….....................…………………………....………….

77

2-53-4- ابداع و تنوع ملودی ایران………………..............................……………………………………….

78

2-54- موسیقی کردی…………………………………................………………….....………………….....

78

2-54-1- پیشینه و قدمت موسیقی کردی………………............................………………………………

79

2-54-2- حوزه موسیقی کردی در ایران………………………...........................……………………………

2-54-3- انواع ملودی های شاد موسیقی کردی…………………..................................………………….

80

81

2-54-4- انواع مقام های سوگواری در موسیقی کردی……………….............................................…………

2-55- موسیقی دانان بزرگ کرد حوزه کرمانشاه..................................................................................................

82

82

2-55-1- حشمت لرنژاد……………………………………......…………………………………………….

82

2-55-2- شهرام ناظری……………………………….......………………………...………………………..

83

2-55-3- حشمت اله مسنن…………………………………......………………………………………….

84

2-55-4- کیخسرو پورناظری……………………………….....................…………………………………….

84

2-55-5- مجتبی میرزاده……………………………………...........……………………………...………….

85

2-55-6- حسن زیرک نابغه موسیقی کردی…………………………….........................……………………

86

2-55-7- مظهر خالقی……………………………....……………………………......……………………….

86

2-55-8- خانواده کامکاران………………………………..................…………………………………….…..

87

2-56- تأثیر موسیقی در کاهش افسردگی.……………………..................................…………………..

87

2-57- پیشینه داخلی پژوهش……..…………………………………..............……………………………..

89

2-58- پیشینه خارجی پژوهش…………….....………………………...............………………………....….

90

 

 

3-1- روش پژوهش………………………………………………....………………………………………….

92

3-2- طرح پژوهش…………………………………………………....………………………………………..

92

3-3- جامعه آماری………………………………………….........…………………………………………….

92

3-4- حجم نمونه و روش نمونه گیری……………………................................………………………………

93

3-5- شیوه اجرا…………………………............…………………………………........………………………

93

3-6- ابزار پژوهش……………………………............……....………………………………..……………….

94

3-7- تجزیه و تحلیل داده ها………...........................................……………......…………………………….

95

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

4-1- جداول جمعیت شناختی..................................................................................................................................

 

98

4-2- یافته های مربوط به فرضيه هاي پژوهش…………................................………………..................……

101

4-3- فرضیه اصلی……………………………...………………………….…………………..……………….

101

4-4- فرضیه فرعی اول…………………………..………………………………………................………..

102

4-5- فرضیه فرعی دوم………………………………………………………………………………………..

102

 

 

 

5-1- بحث…………………………………………………………….…………………………………….....

5-2- فرضیه اصلی........................................................................................................................................................

104

108

5-3- ارزیابی و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………

110

5-4- پیشنهادات کاربردی……………………………..………………………………………………………

112

5-5- پیشنهادات پژوهشی……..………………….…….…………………………………………………....

112

5-6- محدویت های پژوهش…………………………….…………………………………………………….

112

منابع

 

منابع فارسی......………………….…………………………………………………………………………

114

منابع لاتین....…………..……….….….………………………………………………&


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 8,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
توجه: خرید کمتر از 10,000 تومان مشتری گرامی ، برخی بانک ها از جمله بانک ملت اجازه خرید اینترنتی با مبلغ کمتر از 10000 تومان را نمی دهند باتوجه به قیمت این محصول اگر در پرداخت مشکلی داشتید از کارت سایر بانک ها برای پرداخت استفاده کنید.
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
9000000000_732352_8698.zip725.2k

پروژه و تحقیق-مراحل طراحی و ساخت یک واحد دستگاه بیوگاز و آزمایش آن با کود حیوانی- در145 صفحه-docx

پروژه و تحقیق-مراحل طراحی و ساخت یک واحد دستگاه بیوگاز و آزمایش آن با کود حیوانی- در145 صفحه-docx 1- مقدمه .. 5 1-1- تعریف بیوگاز .. 5 1-2- منابع تولید بیوگاز .. 6 1-3- نحوه تولید بیوگاز .. 7 1-4- اصول هضم بي هوازي در تولید بیوگاز .. 8 1-5- مراحل شیمیائی تخمیر مواد آلی (شامل چربیها، هیدراتهای کربن و پرتئین ها) .. 12 1-5-1- تخمیر چربیها .. 12 1-5-2- تخمیر هیدراتهای کربن .. 12 1-5-3- تخمیر پرتئینها .. 13 1-6- پارامترهاي مؤثر بر فرآيند هضم بيهوازي .. 13 1-6-1- درجه حرارت محی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاورپوینت-انرژی هیدروژنی- در 50 اسلاید-powerpoin-ppt

پاورپوینت-انرژی هیدروژنی- در 50 اسلاید-powerpoin-ppt   محتوای انرژی هیدروژن :   محتوای انرژی به صورت مقدار انرژی در واحد جرم سوخت تعریف می‌شود. در بین سوخت‌های رایج، هیدروژن از محتوای انرژی بالایی برخوردار است. به عنوان مثال، انرژی یک کیلوگرم هیدروژن برابر با ۲ ٫ ۴ گیلوگرم گاز طبیعی و ۲ ٫ ۷ کیلوگرم بنزین است. البته با توجه به این‌که چگالی هیدروژن کمتر از گاز طبیعی و بنزین است، برای ذخیره سازی هیدروژن نیاز به مخازن بزرگ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,500 تومان

پاورپوینت-تعریف انرژیهای پایدار و تجدیدپذیر- در 25 اسلاید-powerpoin-ppt

پاورپوینت-تعریف انرژیهای پایدار و تجدیدپذیر- در 25 اسلاید-powerpoin-ppt انرژی پایدار (به  انگلیسی :  Sustainable energy )، انرژی بی پایان، انرژی  بی‌نهایت  و انرژی جاوید نیز نامیده می‌شود. انرژی تجدید پذیر جزء همین انرژی است از  فناوری‌های  استفاده شده برای این منظور می‌توان از  انرژی خورشیدی ،  انرژی باد ،  انرژی موج ،  انرژی زمین‌گرمایی ،  انرژی جزر و مدی ،  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

پاورپوینت-ppt- انرژی های نوین(پایدار)- در 55 اسلاید-powerpoint

پاورپوینت-ppt- انرژی های نوین(پایدار)- در 55 اسلاید-powerpoint	این پاورپوینت شامل55اسلاید زیبا با افکت مناسب می باشد و شامل مجموعه کامل انرژیهای نو می باشد انواع انرژي‌هاي تجديدپذیر • انرژي آبي ( نيروي برق‌آبي ) • انرژي بادي • انرژي خورشيدي • انرژي زمين‌گرمايي • انرژي زيست توده ( زيست ‌سوخت ) • انرژي امواج و جزر و مد • انرژي فتوولتائيک • به طوريکه زيست توده80%، برق آبي 29/0%، زمين گر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت-ppt- انرژی جریان های جزر و مد آب- در 32 اسلاید-powerpoint

پاورپوینت-ppt- انرژی جریان های جزر و مد آب- در 32 اسلاید-powerpoint	نیروی جاذبه ی ماه آب اقیانوس ها و دریا ها را جا به جا می کند که در ساحل به صورت بالا و پایین رفتن سطح آب ( موج ) آشکار می شود . نیروگاه های جزر و مدی با استفاده از نیروی جزر و مد ، برق تولید می کنند . در این نیروگاه ها ، سدی به نام آب بند بین دریا و دهانه ی رودخانه می سازند و توربین هایی نیز در این مکان جای می دهند . وقتی آب دریا بالا می آید ، جریان آب پس از به کار انداختن توربین ها ، وارد مخزن سد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت-ppt- انرژی امواج دریا-در 30 اسلاید-powerpoint

پاورپوینت-ppt- انرژی امواج دریا-در 30 اسلاید-powerpoint	• اقیانوس‌ها منابعی عظیم از انرژی حرکتی‌اند،که به صورت امواج، جزر و مد و جریانهای همیشگی سطحی یا زیر آبی، ناشی از اختلاف حرارت نقاط گوناگون، دیده می‌شود. • بررسی به‌کارگیری انرژی امواج پیشینه‌ای طولانی ندارد و تنها چند دهه است که پژوهش‌ها در این زمینه آغاز شده‌است، اما بهره‌گیری از انرژی حاصل از اختلاف حرارتی در اقیانوس‌ها، بــه ســال 1929 بـ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت-ppt- انرژی خورشیدی- در 45 اسلاید-powerpoint

پاورپوینت-ppt- انرژی خورشیدی- در 45 اسلاید-powerpoint	  خورشید سرچشمه ی عظیم و بیکران انرژی است،که حیات زمین به آن بستگی دارد و همه ی انواع دیگر انرژی نیز به گونه ای از آن نشات گرفته اند.اگر تمام سوختهای فسیلی موجود در جهان را جمع کنیم و بسوزانیم ،این انرژی معادل تابش خورشید به زمین تنها برای 4 روز خواهد بود.و حرارت و نوری که در هر ثانیه از خورشید به زمین می رسد،میلیون ها ملیون برابر قدرت بمب اتمی منفجر شده در هیروشیما با ناکازاکی است. هر چند ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت-ppt- انرژی زمین گرمایی- Geothermal energy-در 37 اسلاید-powerpoint

پاورپوینت-ppt- انرژی زمین گرمایی- Geothermal energy-در 37 اسلاید-powerpoint	• انرژی زمین‌گرمایی   (   Geothermal energy ) به  انرژی حرارتی  که در پوسته جامد زمین وجود دارد، گفته می‌شود. این گونه انرژی اغلب در جهت تولید  الکتریسیته زمین‌گرمایی  مورد استفاده قرار می‌گیرد، که به چرخه  تولید انرژی الکتریکی  از انرژی زمین‌گرمایی اطلاق می‌گردد. فناوری مورد استفاده در طرح‌های تولید برق از انرژی زم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

مجموع مقالات بیوگاز, BIOGAS ARTICLE

مجموع مقالات بیوگاز, BIOGAS ARTICLE مقالات بیوگاز یک راهنمای کامل برای تولید بیوگاز با انواع روشها و رهکارها میباشد 18 مقاله همایشی در مورد بیوگاز در این مجموعه میباشد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

شرح مراحل ساخت یک نمونه دستگاه تولید بیوگاز و آزمایش آن با کود حیوانی

شرح مراحل ساخت یک نمونه دستگاه تولید بیوگاز و آزمایش آن با کود حیوانی در این کتاب تحقیقی کلیه مراحل ساخت یه دستگاه تولید بیوگاز مزرعه ای- آزمایشگاهی به همراه آزمایش دستگاه با کود مرغی و بلدرچین آورده شده است ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

انرژیهای نو و بیوگاز

انرژیهای نو و بیوگاز کتابی جامع در مورد انرژیهای نو فرمت پی دی اف 393 صفحه    تفسیر مفصل تولید بیوگاز از مرحله طراحی و ساخت تا مرحله آزمایش و تولید گاز و مصرف آن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان