تست هیدرو استاتیک خطوط لوله انواع پاورپوینت تحقیق و پروژه دانشجویی مقالات و پایان نامه کارآموزی و کارورزی کتاب و جزوه تحقیق و پروژه بیومس بیومس بیوگاز پایپینگ و جوشکاری

پاورپوینت-سمینار ملات واندود و اندودکاری- در 60 اسلاید-powerpoin-ppt

پاورپوینت-سمینار ملات واندود و اندودکاری- در 60 اسلاید-powerpoin-ppt

آماده كردن كار

قبل از آماده كردن كار، سطوح قطعات ساختمانی از نظر ترازهای قائم و افقی، باید كنترل شوند. دیوار بنایی نباید بیش از 10 میلیمتر از حالت شاقولی در یك طبقه خارج باشد و میزان انحراف در ارتفاع كل ساختمان، نباید از 30 میلیمتر بیشتر شود. برآمدگی و فرورفتگی در بدنه دیوار بنایی، باید از 10 میلیمتر كمتر باشد. انحراف از وضعیت تراز افقی، نباید از 20 میلیمتر در 10 متر طول بیشتر باشد. برای تیغه‌ها میزان رواداری، 3 میلیمتر در متر ارتفاع و 10 میلیمتر در كل طول قطعه می‌باشد. بندها باید تا عمق 15 میلیمتر خالی و سطح دیوار با برسی سیمی تمیز شود. بلوكهای مسطح باید دارای شیار باشد وگرنه باید سطح آنها تیشه‌داری شود و با دریل در سطح آن سوراخهایی تا قطر یك سانتیمتر و عمق 2 سانتیمتر به فاصله 7 سانتیمتر ایجاد گردد. زدودن زیرسازی از رنگ و روغن و زبر كردن زیرسازی برای ایجاد چسبندگی بیشتر و آبپاشی بدنه كار، قبل از اجرای اندود لازم است.

3   12-1-3 حفظ مصالح و محوطه كار هنگام اندود

برای حفظ خواص مصالح چسباننده باید آنها را در محلی نگهداری نمود كه رطوبت موجب خرابی آنها نشود. آهك زنده در اسرع وقت باید به كار برده شود، زیرا در طول زمان جذب رطوبت كرده و فاسد می‌شود. محل نگهداری آهك باید خشك باشد. آب و مصالح سنگی باید از آلودگی با خاك و مواد مضر حفظ شوند.

مواد افزودنی باید از تغییر درجه حرارت و یخزدگی كه باعث تغییر خواص آنها می‌گردد، محفوظ باشند. شبكه فلزی زیرسازی باید در نقاط خشك و بدون رطوبت نگهداری شود تا زنگ نزند. پوسته خارجی قطعات گالوانیزه نباید زخمی شوند. سیمان پرتلند و گچ، نباید با یكدیگر مخلوط شوند. سطوح نمای مجاور، كفسازیهای تمام شده، تابلوهای نقاشی، پنجره‌های آلومینیومی و تمام قسمتها و لوازمی كه در اثر آلوده شدن به سیمان ممكن است، آسیب ببینند، باید قبل از اندودكاری پوشیده شود.

3   12-2-1 رواداری

رواداری همواری سطوح برای اندود با كیفیت عالی تا 2 میلیمتر، برای اندود با كیفیت خوب 2 تا 3 میلیمتر و برای اندود با كیفیتی قابل قبول 3 تا 5 میلیمتر در طول شمشه 3 متری در جهات مختلف خواهد بود. انحراف از امتداد قائم برای اندود با كیفیت عالی 1 میلیمتر در یك متر ارتفاع و كمتر از 5 میلیمتر در كل ارتفاع قطعه می‌باشد. برای اندود با كیفیت خوب این ارقام به 2 میلیمتر در هر متر ارتفاع و كمتر از 10 میلیمتر در كل ارتفاع قطعه می‌رسد. برای اندود با كیفیتی قابل قبول میزان انحراف از امتداد قائم در ارتفاع قطعه باید از 15 میلیمتر كمتر باشد. انحراف از تراز افقی برای اندود با كیفیت عالی باید 1 میلیمتر در یك متر و كمتر از 7 میلیمتر در طول قطعه باشد. این ارقام برای اندود با كیفیت خوب 2 میلیمتر در متر و كمتر از 10 میلیمتر در كل طول قطعه است. برای اندود با كیفیتی قابل قبول باید میزان انحراف از تراز افقی از 15 میلیمتر در طول قطعه كمتر باشد. كنترل رواداریها باید بر روی قشر میانی صورت گیرد. در مورد رواداری بستر اندودكاری به قسمت آماده‌سازی كار مراجعه شود.

3   12-2-2 حداقل دوره مراقبت

دوره مراقبت و فاصله زمانی بین اجرای قشرها بستگی به نوع ملات دارد. حداقل دوره مراقبت و نگهداری رطوبت برای هر قشر، 2 روز است. فاصله زمانی اجرا بین قشر آستر و میانی، نباید از 2 روز كمتر باشد. فاصله زمانی اجرا بین قشر میانی و رویه، باید از 7 روز بیشتر باشد.

3   12-2-3 ضخامت و تعداد قشرهای اندودكاری

ضخامت كاهگل برای پشت بام حدود 5 سانتیمتر و برای داخل شیروانی 3 سانتیمتر است. كاهگل به عنوان قشر زیرین اندود گچ نباید به كار رود، زیرا آب مكیده، باد كرده، پس از خشك شدن قشر رویه به حالت اولیه برنمی‌گردد و طبله می‌كند. ضخامت اندود گچكاری، حداقل 5/2 سانتیمتر است و نباید از 3 قشر كمتر باشد. ضخامت قشر گچ و خاك 5/1 سانتیمتر و اندود گچ 1 سانتیمتر و گچ كشته پرداختی 2 میلیمتر است. زمان شروع و ختم گیرش به ترتیب برای گچ زودگیر 2 و 15، برای گچ معمولی 6 و 30 و شروع گرفتن برای گچ كندگیر نباید از 20 دقیقه بیشتر باشد، لذا در صورت استفاده از آهك شكفته برای كندگیر كردن تا 10 درصد وزن گچ، زمان شروع گرفتن به 12 دقیقه افزایش می‌یابد، برای این كار دوغاب آهك باید از الك با چشمه كمتر از 1 میلیمتر گذشته باشد. ضخامت اندودهای ماسه آهك، باتارد و ماسه سیمان حداقل 5/2 سانتیمتر است و نباید در كمتر از 3 قشر اجرا شود. ضخامت قشر آستر از 5/1 سانتیمتر، قشر میانی از 1 سانتیمتر و قشر رویه نباید از 3 میلیمتر كمتر باشد. این ارقام بیانگر حداقل ضخامت در مورد سطوح ناهموار در چهارچوب رواداریها هستند، به عبارت دیگر برای سطوح كاملاً هموار ارقام مذكور بیانگر حداكثر ضخامتها می‌باشند.

3   12-2-4 ملاتهای مورد مصرف

ملاتهای مناسب برای اندودكاری شامل ملات كاهگل، گچ و خاك، گچ، ماسه آهك، باتارد و ماسه سیمان است. برای جزئیات تهیه ملاتها به فصل مربوطه مراجعه شود.

3   12-2-5 اجرا

سطح نما باید فاقد موج، ناهمواری، ترك، لك و جداشدگی باشد. در مورد رویه‌های صیقلی كه نور را منعكس كرده و ناهمواری را با شدت بیشتری آشكار می‌سازند، اجرا باید با دقت بیشتری توأم باشد. اندودهای ضخیم نباید در یك دست اجرا شوند، در غیر این صورت در اندود ترك ایجاد خواهد شد. همچنین برای جلوگیری از ایجاد ترك لازم است قبل از اجرای قشر رویه از سفت شدن قشر آستر اطمینان حاصل شود. برای داشتن اندود خوب باید:

الف:  اندود ضخیم در یك دست اجرا نشود.

ب:   قشر اندود بخصوص قشر رویه بر روی آستری كه كاملاً سفت نشده اجرا نگردد، زمان لازم برای خشك شدن و افت لایه‌ها در بخش اندودكاری سطوح داخلی ذكر شده است.

پ:   نسبت بین مواد چسباننده و سنگدانه‌ها به طور صحیح انتخاب شود و ماسه فاقد مواد چسباننده یا برعكس مواد چسباننده فاقد ماسه نباشد.

ت:   از خشك كردن اندود در فضای آزاد (در برابر وزش باد یا تابش خورشید) یا حرارت مصنوعی خودداری شود. برای سطوح داخلی باید پنجره‌ها بسته باشند و برای سطوح خارجی باید از آبپاشی مداوم یا پوشش برای حفظ رطوبت استفاده شود.

ث:   از مصرف دوباره ملات خودداری شود و در هر صورت كاربرد ضایعات ملات در ملات تازه از 10 درصد تجاوز نكند.

ج:    برای جلوگیری از تركهایی كه در اثر جذب آب قشر زیرین در سطح اندود ظاهر می‌شود، باید زیرسازی یا قشر زیرین قبل از شروع قشر بعدی آبپاشی شود.

چ:    برای جلوگیری از تركهایی كه در اثر نامتجانس بودن زیرسازی (مانند تركهای ایجاد شده در فصل مشترك دیوار آجری و ستون فلزی) در سطح اندود ظاهر می‌شوند، باید از تور سیمی استفاده شود.

ح:    از اجرای اندود روی زیرسازی خیلی خشك و یا اجرای قشرهای رویه و میانی بر روی قشر آستری كه خیلی خشك باشد، خودداری شود، زیرا این امر باعث جداشدگی لایه‌های مختلف خواهد شد.

خ:    قشر زیرین باید به وسیله خراش دادن به اندازه كافی زبر شود تا جداشدگی ناشی از عدم چسبندگی به وجود نیاید.

د:     از اجرای قشر با مقاومت زیاد بر روی قشر با مقاومت كم خودداری شود. عكس این موضوع نیز اشكالاتی را ایجاد خواهد كرد. برای مثال از مجاورت اندود سیمانی و آهكی، باید پرهیز شود. اجرای اندود با آستر سیمانی و قشرهای میانی از باتارد و رویه با ماسه آهك، بهترین حالت و كمترین احتمال جداشدگی را دارا است.

ذ:     برای جلوگیری از بروز لكه‌های نم و عرق، باید از اجرای اندود روی آستر نمدار خودداری شود، قشر آستر باید كاملاً خشك شود.

ر:     آبپاشی باید بلافاصله بعد از گرفتن ملات، شروع و اندود سیمانی یك هفته به حالت مرطوب نگهداری شود.

ز:     قسمت طبله كرده و جدا شده كه به وسیله ضربات چكش چوبی با تولید صدای توخالی مشخص می‌شود، باید برداشته شود.

ژ:     از كاربرد و مصرف ماسه حاوی املاح دریایی كه

باعث زنگ در شبكه فولادی و ایجاد لك در نما می‌شوند، خودداری شود.

 

انواع اندود‌کاری متداول

متداولترین ملات های مصرفی در اندود‌کاری در حال حاضر در ایران، کاهگل، گچ و خاک، گچ، ماسه سیمان، باتارد و … است. این اندودها به روش های مختلفی اجرا می‌شوند. تخته ماله‌ای، تگرگی، چکشی، آب ساب، شسته و موزائیکی از انواع مختلف اجرای اندودها به شمار می‌روند.

 

لایه های اندود‌کاری

اندود‌کاری  عموماً در دو قشر آستر و رویه اجرا می‌شود.

قشر آستر به منظور ایجاد سطح صاف و تنظیم شیب‌ها ساخته می‌شود و برای این کار در ابتدای امر، سطوح مورد نظر، شمشه گیری یا کرم بندی می‌شود. در ادامه با ملات مورد نظر اندود می‌شود.

قشر رویه که در حقیقت تزئین سطوح است و با استفاده از مصالح مختلفی اجرا می‌شود. انواع گچ بری ها و رنگ آمیزی های نما در قشر رویه انجام می‌شود.

مصالح مصرفی در اندود‌کاری

در فضاهای داخلی ساختمان، اندود‌کاری به دور از عوامل جوی و رطوبت است. بنابراین در این فضاها، معمولاً از ملات گچ و خاک برای اندود آستر و از اندود گچ خالص برای اندود رویه استفاده می‌شود. برای سطوح خارجی ساختمان و همچنین فضاهای مرطوب داخل ساختمان مانند حمام و استخر از ملات ماسه سیمان برای اندود آستر استفاده می‌شود. در این فضاها برای قشر رویه از ملات های موزائیکی، پودر سنگ- خاک سنگ- سیمان و … استفاده می‌شود.

افت مصالح

به مانند اغلب کارهای ساختمانی، در اندود‌کاری نیز حجم مصالح مصرفی بیشتر از حجم مصالح محاسباتی است. این تفاوت مقداری، ناشی از دو عامل عمده است. با توجه به ماهیت کارهای اندود، ریزش ملات در زمان اجرای اندود به پای کار اولین عامل افت به حساب می‌آید. به علت ناهمواری سطوح زیرین اندودها، تفاوت ضخامت اجرایی با ضخامت محاسباتی نیز عامل دوم افت مصالح است.

افت حاصل از ریختن و از بین رفتن ملات

این افت برای اندود‌کاری سیمانی روی سطوح قائم و سقف به استثنای اندود تگرگی حدود۵ درصد است. برای اندود تگرگی این افت ۳۰ تا ۵۰ درصد در نظر گرفته می‌شود. علت انتخاب ۵ درصد افت برای اندودهای قائم این است که مصالح ریخته شده، جمع آوری شده و با ضافه نمودن اندکی سیمان دوباره استفاده می‌شود. بنابراین مقدار ۵ درصد افت به منظور در نظر گرفتن بهای سیمانی است که برای آماده سازی مجدد ملات ریخته شده استفاده می‌شود. برای اندود‌کاری افقی دور ریز ملات بسیار اندک و قابل صرفنظر کردن است. ولی در محاسبات عمران سافت، برای در نظر گرفتن عوامل پیش بینی نشده درصد کمی نیز برای دور ریز این اندودها در نظر گرفته شده است.

افت حاصل از تغییر ضخامت

برای اندود‌کاری این افت به دلیل صاف نبودن زیر کار و نوسان پستی و بلندی های آن است. بنابراین معمولاً حفظ اندازه خواسته شده ممکن نیست و احتمال نازکتر یا ضخیم تر شدن اندودها همواره وجود دارد. برای این منظور اضافه ضخامتی به اندازه یک تا دو میلیمتر (یک تا دو لیتر بسته به نوع کار) در نظر گرفته می‌شود.

ضخامت اندود‌کاری                             

ضخامت اندود‌کاری مطابق عرف کارِ استادکاران ایرانی انتخاب شده و در جدول زیر آمده است.

در اندود‌کاری های نما برای سهولت در اجرای کار و همچنین ایجاد درز انبساط یا دلایل دیگر، از شیشه استفاده می‌شود. ملاتی که برای نصب شیشه به کار می‌رود، عموماً با مصالح اندود تفاوت دارد.

مصالحی که در کروم بندی یا شمشه گیری استفاده می‌شود، معمولاً از جنس خود اندود‌کاری است.

مقدار مصالح مصرفی و نیروی انسانی مورد نیاز اندودکاری

در جدول زیر مقدار ملات مصرفی و نیروی انسانی مورد نیاز حجم معینی از اندودکاری آورده شده است. با استفاده از اطلاعات جدول می‌توان حجم عملیات انجام شده توسط یک گروه کاری را محاسبه کرد. پس از بدست آوردن مقدار ملات مورد نیاز  ازجدول زیر، با مراجعه به مقدار مصالح مصرفی در ملات های ساختمانی، مصالح مورد نیاز سطوح اندود کاری به دست خواهد آمد. با در دست داشتن مقدار مصالح مصرفی و نیروی انسانی، آنالیز بهای اندودکاری های ذکر شده به راحتی قابل محاسبه است.پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 8,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
توجه: خرید کمتر از 10,000 تومان مشتری گرامی ، برخی بانک ها از جمله بانک ملت اجازه خرید اینترنتی با مبلغ کمتر از 10000 تومان را نمی دهند باتوجه به قیمت این محصول اگر در پرداخت مشکلی داشتید از کارت سایر بانک ها برای پرداخت استفاده کنید.
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
30000000000000000000_695832_6102.zip441.7k

پروژه و تحقیق-مراحل طراحی و ساخت یک واحد دستگاه بیوگاز و آزمایش آن با کود حیوانی- در145 صفحه-docx

پروژه و تحقیق-مراحل طراحی و ساخت یک واحد دستگاه بیوگاز و آزمایش آن با کود حیوانی- در145 صفحه-docx 1- مقدمه .. 5 1-1- تعریف بیوگاز .. 5 1-2- منابع تولید بیوگاز .. 6 1-3- نحوه تولید بیوگاز .. 7 1-4- اصول هضم بي هوازي در تولید بیوگاز .. 8 1-5- مراحل شیمیائی تخمیر مواد آلی (شامل چربیها، هیدراتهای کربن و پرتئین ها) .. 12 1-5-1- تخمیر چربیها .. 12 1-5-2- تخمیر هیدراتهای کربن .. 12 1-5-3- تخمیر پرتئینها .. 13 1-6- پارامترهاي مؤثر بر فرآيند هضم بيهوازي .. 13 1-6-1- درجه حرارت محی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاورپوینت-انرژی هیدروژنی- در 50 اسلاید-powerpoin-ppt

پاورپوینت-انرژی هیدروژنی- در 50 اسلاید-powerpoin-ppt   محتوای انرژی هیدروژن :   محتوای انرژی به صورت مقدار انرژی در واحد جرم سوخت تعریف می‌شود. در بین سوخت‌های رایج، هیدروژن از محتوای انرژی بالایی برخوردار است. به عنوان مثال، انرژی یک کیلوگرم هیدروژن برابر با ۲ ٫ ۴ گیلوگرم گاز طبیعی و ۲ ٫ ۷ کیلوگرم بنزین است. البته با توجه به این‌که چگالی هیدروژن کمتر از گاز طبیعی و بنزین است، برای ذخیره سازی هیدروژن نیاز به مخازن بزرگ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,500 تومان

پاورپوینت-تعریف انرژیهای پایدار و تجدیدپذیر- در 25 اسلاید-powerpoin-ppt

پاورپوینت-تعریف انرژیهای پایدار و تجدیدپذیر- در 25 اسلاید-powerpoin-ppt انرژی پایدار (به  انگلیسی :  Sustainable energy )، انرژی بی پایان، انرژی  بی‌نهایت  و انرژی جاوید نیز نامیده می‌شود. انرژی تجدید پذیر جزء همین انرژی است از  فناوری‌های  استفاده شده برای این منظور می‌توان از  انرژی خورشیدی ،  انرژی باد ،  انرژی موج ،  انرژی زمین‌گرمایی ،  انرژی جزر و مدی ،  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

پاورپوینت-ppt- انرژی های نوین(پایدار)- در 55 اسلاید-powerpoint

پاورپوینت-ppt- انرژی های نوین(پایدار)- در 55 اسلاید-powerpoint	این پاورپوینت شامل55اسلاید زیبا با افکت مناسب می باشد و شامل مجموعه کامل انرژیهای نو می باشد انواع انرژي‌هاي تجديدپذیر • انرژي آبي ( نيروي برق‌آبي ) • انرژي بادي • انرژي خورشيدي • انرژي زمين‌گرمايي • انرژي زيست توده ( زيست ‌سوخت ) • انرژي امواج و جزر و مد • انرژي فتوولتائيک • به طوريکه زيست توده80%، برق آبي 29/0%، زمين گر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت-ppt- انرژی جریان های جزر و مد آب- در 32 اسلاید-powerpoint

پاورپوینت-ppt- انرژی جریان های جزر و مد آب- در 32 اسلاید-powerpoint	نیروی جاذبه ی ماه آب اقیانوس ها و دریا ها را جا به جا می کند که در ساحل به صورت بالا و پایین رفتن سطح آب ( موج ) آشکار می شود . نیروگاه های جزر و مدی با استفاده از نیروی جزر و مد ، برق تولید می کنند . در این نیروگاه ها ، سدی به نام آب بند بین دریا و دهانه ی رودخانه می سازند و توربین هایی نیز در این مکان جای می دهند . وقتی آب دریا بالا می آید ، جریان آب پس از به کار انداختن توربین ها ، وارد مخزن سد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت-ppt- انرژی امواج دریا-در 30 اسلاید-powerpoint

پاورپوینت-ppt- انرژی امواج دریا-در 30 اسلاید-powerpoint	• اقیانوس‌ها منابعی عظیم از انرژی حرکتی‌اند،که به صورت امواج، جزر و مد و جریانهای همیشگی سطحی یا زیر آبی، ناشی از اختلاف حرارت نقاط گوناگون، دیده می‌شود. • بررسی به‌کارگیری انرژی امواج پیشینه‌ای طولانی ندارد و تنها چند دهه است که پژوهش‌ها در این زمینه آغاز شده‌است، اما بهره‌گیری از انرژی حاصل از اختلاف حرارتی در اقیانوس‌ها، بــه ســال 1929 بـ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت-ppt- انرژی خورشیدی- در 45 اسلاید-powerpoint

پاورپوینت-ppt- انرژی خورشیدی- در 45 اسلاید-powerpoint	  خورشید سرچشمه ی عظیم و بیکران انرژی است،که حیات زمین به آن بستگی دارد و همه ی انواع دیگر انرژی نیز به گونه ای از آن نشات گرفته اند.اگر تمام سوختهای فسیلی موجود در جهان را جمع کنیم و بسوزانیم ،این انرژی معادل تابش خورشید به زمین تنها برای 4 روز خواهد بود.و حرارت و نوری که در هر ثانیه از خورشید به زمین می رسد،میلیون ها ملیون برابر قدرت بمب اتمی منفجر شده در هیروشیما با ناکازاکی است. هر چند ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت-ppt- انرژی زمین گرمایی- Geothermal energy-در 37 اسلاید-powerpoint

پاورپوینت-ppt- انرژی زمین گرمایی- Geothermal energy-در 37 اسلاید-powerpoint	• انرژی زمین‌گرمایی   (   Geothermal energy ) به  انرژی حرارتی  که در پوسته جامد زمین وجود دارد، گفته می‌شود. این گونه انرژی اغلب در جهت تولید  الکتریسیته زمین‌گرمایی  مورد استفاده قرار می‌گیرد، که به چرخه  تولید انرژی الکتریکی  از انرژی زمین‌گرمایی اطلاق می‌گردد. فناوری مورد استفاده در طرح‌های تولید برق از انرژی زم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

مجموع مقالات بیوگاز, BIOGAS ARTICLE

مجموع مقالات بیوگاز, BIOGAS ARTICLE مقالات بیوگاز یک راهنمای کامل برای تولید بیوگاز با انواع روشها و رهکارها میباشد 18 مقاله همایشی در مورد بیوگاز در این مجموعه میباشد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

شرح مراحل ساخت یک نمونه دستگاه تولید بیوگاز و آزمایش آن با کود حیوانی

شرح مراحل ساخت یک نمونه دستگاه تولید بیوگاز و آزمایش آن با کود حیوانی در این کتاب تحقیقی کلیه مراحل ساخت یه دستگاه تولید بیوگاز مزرعه ای- آزمایشگاهی به همراه آزمایش دستگاه با کود مرغی و بلدرچین آورده شده است ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

انرژیهای نو و بیوگاز

انرژیهای نو و بیوگاز کتابی جامع در مورد انرژیهای نو فرمت پی دی اف 393 صفحه    تفسیر مفصل تولید بیوگاز از مرحله طراحی و ساخت تا مرحله آزمایش و تولید گاز و مصرف آن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان