تست هیدرو استاتیک خطوط لوله انواع پاورپوینت تحقیق و پروژه دانشجویی مقالات و پایان نامه کارآموزی و کارورزی کتاب و جزوه تحقیق و پروژه بیومس بیومس بیوگاز پایپینگ و جوشکاری

پاورپوینت , سيستمهاي اطلاعات مديريت , 93 اسلاید , pptx

پاورپوینت , سيستمهاي اطلاعات مديريت , 93 اسلاید , pptx

این پاورپوینت با موضوع سیستم اطلاعاتی مدیریت با 93 اسلاید با عناوین

مقدمه

تعریف سیستم

ویژگیهای سیستم

اهداف سیستم

 اجزاء سیستم

ویژگی سیستم های پیچیده

طبقه بندی سیستم ها

 (MIS) سيستمهای اطلاعات مديريت
 نيازهاي اطلاعاتي سازمان و مديران
 راهبردهاي اطلاع از نيازهاي اطلاعاتي
  منابع
مقدمه
 سازماندهي عواملي كه بر يكديگر تاثير داشته و جهت تحصيل اهداف مشتركي بر روي داده ها عمليات پردازش را در يك زمان و يا زمانهاي مختلف را انجام ميدهند تا ستاده مورد نظر را بدست آورند
سیستم چیست؟
 برای شناخت سیستم ابتدا باید آن را تعریف کنیم. پس از تعیین حد و رسم سیستم می توان آن را طبقه بندی کرد و از زاویه های مختلف آن را شناخت.
 تعریف سیستم باید فراگیر و مشخص باشد. یعنی همه تفکرهای سیستمی در علوم مختلف بتوانند با رعایت مرزهای خود از آن استفاده کنند.
 سیستم یک مفهوم کلی است که باید آن را درک کرد و فهمید.
 کلمه سیستم ریشه در زبان یونانی دارد و به معنای علت قرارگرفتن اجزاء در کنار یکدیگر است
تعریف سیستم؟

برتالنفی :

سیستم موجودیتی است که حیات آن از طریق روابط متقابل میان اجزاء امکان پذیر است.

 کنت وانت:

سیستم مجموعه ای از فرآیندهای گوناگون است که در این مجموعه روابط علت و معلولی وجود دارد.

تعریف سیستم از نظر راسل ایکاف

سیستم یک کل است متشکل از دو جزء یا بیشتر با پنج شرط :

کل مورد نظر یک و یا بیش از یک ویژگی و یا کارکرد معین را دارا باشد.

هر جزء بتواند رفتار یا ویژگی های کل را تحت تاثیر قرار دهد یعنی وجود همه اجزا ضرروی است.

اجزاء می توانند با هم زیر مجموعه هایی را تشکیل دهند و حداقل یک زیرمجموعه اضروری از اجزاء وجود دارد که برای تحقق اهداف کلی کفایت می کند و و هیچ یک از اجزا به تنهایی قادر به تحقق کارکرد کل نیست .

تعریف سیستم از نظر پیترسنگه
 سیستم هرچیزی است که کلیت و شکل خود را در تعامل روبه گسترش اجزای خود به دست می آورد.
 یک سیستم بر اساس این واقعیت  تعریف می شود که عناصر آن هدف مشترکی دارند و به روش مشترکی عمل می کنند چرا که جهت نیل به هدف مورد نظر درارتباط با یکدیگر قرار گرفته اند.
◦آیا  هدف یا اهداف هر جزء یا اجزای یک سیستم مشترک است؟
◦ماهیت رابطه بین عناصر یک سیستم چیست؟
 
ویژگیهای سیستم
 
 هدف
 اجزاء
 روابط
 محیط
 منابع
 حالت
 سلسه مراتب
 پیچیدگی
اهداف سیستم
 هیچ سیستمی بدون هدف نیست.
 سیستم بدون هدف یک توده از عناصر است.
 سیستم می تواند چند هدف داشته باشد.
 هدف می تواند دارای سلسله مراتب باشند.
 هر زیرسیستم می تواند جزئی از هدف را دنبال کند.
 اهداف آشکار و پنهان و خواسته یا ناخواسته سیستم.
 
 اجزاء سیستم
 در یک سیستم جزء بدون کل سیستم  دیگری است و معنی ندارد.
 در یک سیستم کل بدون جزء نیز سیستم دیگری است و معنی ندارد.
 تنوع اجزاء
 در سیستم سلسله مراتبی از اجزاء وجود دارد.
 کل بیش از اجزا؟
روابط سیستم
 روابط بین اجزا
 نوع روابط
 فرق توده یا مجموعه با سیستم
 رابطه اجزا با هم
 رابطه جزء با کل
 رابطه کل با محیط
 رابطه جزء با محیط
 جهت رابطه
 چرخه روابط
 
محیط سیستم
 هرآنچه بر سیستم احاطه داشته باشد و خارج از آن باشد.
 محیط و سیستم رابطه و تعامل دارند.
 اثرات محیط غیرقابل کنترل است.
 تعریف و تعیین محیط یک سیستم دشوار است.
 محیط نیز خود یک سیستم است
طبقه بندی سیستم ها
 با توجه به تنوع دیدگاهها طبقه بندی های مختلفی از سیستم ارائه شده است.
◦سیستم های باز و بسته : با توجه به محیط
◦سیستم های زنده و غیر زنده : با توجه به حالت سیستم
◦سیستم های ساده و پیچیده: با توجه به مسئله پیچیدگی
◦سیستم های انطباق پذیر و انطباق ناپذیر: با توجه به توانایی تغییر حالت
◦سیستم های گسسته و پیوسته: با توجه به کیفیت تغییرحالات
◦سیستم های قطعی و احتمالی: با توجه به میزان پیش بینی رفتار
◦سیستم های مانا و پویا: با توجه به تغییرحالت در طول زمان
(MIS) سيستمهای اطلاعات مديريت
 
اشاره به زير سيستمهاي سازماني با محوريت تبادل اطلاعات بين زير سيستمها
 تفكر سيستمي ضرورت اساسي مديران
تعريف اطلاعات
سير تكوين داده و اطلاعات در سازمان
نقش اطلاعات در سازمان در دنياي پيچيده فعلي
ويژگيها و مشخصات اطلاعات در سازمانهاي فعلي

   داده ، اطلاعات

   داده ، اطلاعات

 الف- داده :
 حقايقي كه پديده را تشريح ميكند.ويژگيهاي يك پديده را انتقال ميدهد
 داده ممكن است به خودي خود داراي مفهوم نسبي باشد ولي داراي كاربرد خاصي نيست
 ب- اطلاعات :
 داده هايي است كه در بستر خاص داراي مفهوم و معنا باشدو مفهومي را انتقال دهد كه داراي ارزش خاصي باشد.
 وقتي به توسط پردازشهائي بتوان ( جمع ،تقسيم ،ميانگين و... )‌معنا و مفهوم خاصي را به داده بخشيد برچسب اطلاعات به خود ميگيرد.

 

 ابعاد اطلاعات

 

 از منظر توليد كننده يا كاربر:

 

زمان (‌در زمان مورد نياز، تشريح زمان خاص)

 

مكان ( امكان دسترسي)

 

شكل ( شكل مورد نياز كاربر،فاقد خطا )

 

 ابعاد ساختاري اطلاعات

 

گردش اطلاعات ( بالا، پائين ، افقي و خارج سازمان )

 

  ابعاد كيفي

 

ايجاد ارزش براي كاربر(‌ درجه جزئي بودن ، صحت ودقت ، گرايش عيني ، قابل اثبات ، كمي ، اطمينان ،وضوح و....

 

 سطوح مختلف تصميم گيري و موقعيت تصميم گير و نيازهاي اطلاعاتي 

 

 الف عملياتي / اجرائي

 

مربوط به امور روزمره سازمان هستند

 

مربوط به فعاليتهاي اصلي سازمان است

 

روش تصميم گيري كاملا قابل برنامه ريزي هستند

 

معيارانتخاب درتصميم گيري ساده ميباشد

 

عدم اطمينان و ريسك براي تصميمات كم ميباشد

 

نيازهاي اطلاعاتي براي تصميم گيري كاملا قابل پيش بيني است

 

نمونه تصميات اجرائي :كنترل توليد،خريد، فروش و...

 

 تصميمات تاكتيكي

 

بين تصميمات استراتژيك و اجرائي  قرار دارند

 

وجود ميزاني از عدم اطمينان و ريسك در ارزيابي تصميمات و راه حلهاي موجود

 

نيازهاي اطلاعاتي بعضا قابل پيش بيني هستند.

 

نمونه تصميمات تاكتيكي:سياست خريد،سطح تجديد سفارش، قيمت گذاري

تعريف مفهوم نياز اطلاعاتي

ويلسون» براي تعريف مفهوم نياز اطلاعاتي معتقد است:
1. اطلاعات به عنوان يك موجوديت فيزيكي يا پديده

    2 . اطلاعات به عنوان مجراي ارتباطي كه از طريق آن، داده‌ها منتقل مي‌شود ( مثل برخورد شفاهي)؛
3. اطلاعات به عنوان داده موضوعي موجود در يك سند كه يا از طريق شفاهي و به عنوان داده‌اي با هدف منتقل شده، يا به ‌عنوان توصيه يا عقيده‌ ، ارزش قضاوت دارد.
 
 هر شهروندي در زندگي روزمره، هر لحظه نيازمند دانستن درباره نحوه دست‌يابي، كيفيت، و قيمت بسياري چيزها مثل خدمات بهداشتي، تأمين اجتماعي، تسهيلات آموزشي و امكانات تربيتي است.
  افراد حتي در انجام كارهاي خانه هم نيازمند اطلاعات عملي مثل آشپزي، باغباني، و… هستند.
 در انجام فعاليت‌ها و كارهاي اداري نيز، نيازمند اطلاعات فني و گاه حرفه‌اي در مورد محيط كار، فرآيند انجام كار، مديريت و موارد مشابه هستند.
 به طور كلي هر فعاليت انساني داراي يك ورودي اطلاعاتي است و در اين راستا تمام فعاليت‌ها در سازمان‌هاي خدماتي و توليدي داراي نياز اطلاعاتي هستند
و.....
 


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 13,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
sestem-modereat_2132235_4979.zip743.5k

پروژه و تحقیق-مراحل طراحی و ساخت یک واحد دستگاه بیوگاز و آزمایش آن با کود حیوانی- در145 صفحه-docx

پروژه و تحقیق-مراحل طراحی و ساخت یک واحد دستگاه بیوگاز و آزمایش آن با کود حیوانی- در145 صفحه-docx 1- مقدمه .. 5 1-1- تعریف بیوگاز .. 5 1-2- منابع تولید بیوگاز .. 6 1-3- نحوه تولید بیوگاز .. 7 1-4- اصول هضم بي هوازي در تولید بیوگاز .. 8 1-5- مراحل شیمیائی تخمیر مواد آلی (شامل چربیها، هیدراتهای کربن و پرتئین ها) .. 12 1-5-1- تخمیر چربیها .. 12 1-5-2- تخمیر هیدراتهای کربن .. 12 1-5-3- تخمیر پرتئینها .. 13 1-6- پارامترهاي مؤثر بر فرآيند هضم بيهوازي .. 13 1-6-1- درجه حرارت محی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاورپوینت-انرژی هیدروژنی- در 50 اسلاید-powerpoin-ppt

پاورپوینت-انرژی هیدروژنی- در 50 اسلاید-powerpoin-ppt   محتوای انرژی هیدروژن :   محتوای انرژی به صورت مقدار انرژی در واحد جرم سوخت تعریف می‌شود. در بین سوخت‌های رایج، هیدروژن از محتوای انرژی بالایی برخوردار است. به عنوان مثال، انرژی یک کیلوگرم هیدروژن برابر با ۲ ٫ ۴ گیلوگرم گاز طبیعی و ۲ ٫ ۷ کیلوگرم بنزین است. البته با توجه به این‌که چگالی هیدروژن کمتر از گاز طبیعی و بنزین است، برای ذخیره سازی هیدروژن نیاز به مخازن بزرگ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,500 تومان

پاورپوینت-تعریف انرژیهای پایدار و تجدیدپذیر- در 25 اسلاید-powerpoin-ppt

پاورپوینت-تعریف انرژیهای پایدار و تجدیدپذیر- در 25 اسلاید-powerpoin-ppt انرژی پایدار (به  انگلیسی :  Sustainable energy )، انرژی بی پایان، انرژی  بی‌نهایت  و انرژی جاوید نیز نامیده می‌شود. انرژی تجدید پذیر جزء همین انرژی است از  فناوری‌های  استفاده شده برای این منظور می‌توان از  انرژی خورشیدی ،  انرژی باد ،  انرژی موج ،  انرژی زمین‌گرمایی ،  انرژی جزر و مدی ،  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

پاورپوینت-ppt- انرژی های نوین(پایدار)- در 55 اسلاید-powerpoint

پاورپوینت-ppt- انرژی های نوین(پایدار)- در 55 اسلاید-powerpoint	این پاورپوینت شامل55اسلاید زیبا با افکت مناسب می باشد و شامل مجموعه کامل انرژیهای نو می باشد انواع انرژي‌هاي تجديدپذیر • انرژي آبي ( نيروي برق‌آبي ) • انرژي بادي • انرژي خورشيدي • انرژي زمين‌گرمايي • انرژي زيست توده ( زيست ‌سوخت ) • انرژي امواج و جزر و مد • انرژي فتوولتائيک • به طوريکه زيست توده80%، برق آبي 29/0%، زمين گر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت-ppt- انرژی جریان های جزر و مد آب- در 32 اسلاید-powerpoint

پاورپوینت-ppt- انرژی جریان های جزر و مد آب- در 32 اسلاید-powerpoint	نیروی جاذبه ی ماه آب اقیانوس ها و دریا ها را جا به جا می کند که در ساحل به صورت بالا و پایین رفتن سطح آب ( موج ) آشکار می شود . نیروگاه های جزر و مدی با استفاده از نیروی جزر و مد ، برق تولید می کنند . در این نیروگاه ها ، سدی به نام آب بند بین دریا و دهانه ی رودخانه می سازند و توربین هایی نیز در این مکان جای می دهند . وقتی آب دریا بالا می آید ، جریان آب پس از به کار انداختن توربین ها ، وارد مخزن سد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت-ppt- انرژی امواج دریا-در 30 اسلاید-powerpoint

پاورپوینت-ppt- انرژی امواج دریا-در 30 اسلاید-powerpoint	• اقیانوس‌ها منابعی عظیم از انرژی حرکتی‌اند،که به صورت امواج، جزر و مد و جریانهای همیشگی سطحی یا زیر آبی، ناشی از اختلاف حرارت نقاط گوناگون، دیده می‌شود. • بررسی به‌کارگیری انرژی امواج پیشینه‌ای طولانی ندارد و تنها چند دهه است که پژوهش‌ها در این زمینه آغاز شده‌است، اما بهره‌گیری از انرژی حاصل از اختلاف حرارتی در اقیانوس‌ها، بــه ســال 1929 بـ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت-ppt- انرژی خورشیدی- در 45 اسلاید-powerpoint

پاورپوینت-ppt- انرژی خورشیدی- در 45 اسلاید-powerpoint	  خورشید سرچشمه ی عظیم و بیکران انرژی است،که حیات زمین به آن بستگی دارد و همه ی انواع دیگر انرژی نیز به گونه ای از آن نشات گرفته اند.اگر تمام سوختهای فسیلی موجود در جهان را جمع کنیم و بسوزانیم ،این انرژی معادل تابش خورشید به زمین تنها برای 4 روز خواهد بود.و حرارت و نوری که در هر ثانیه از خورشید به زمین می رسد،میلیون ها ملیون برابر قدرت بمب اتمی منفجر شده در هیروشیما با ناکازاکی است. هر چند ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت-ppt- انرژی زمین گرمایی- Geothermal energy-در 37 اسلاید-powerpoint

پاورپوینت-ppt- انرژی زمین گرمایی- Geothermal energy-در 37 اسلاید-powerpoint	• انرژی زمین‌گرمایی   (   Geothermal energy ) به  انرژی حرارتی  که در پوسته جامد زمین وجود دارد، گفته می‌شود. این گونه انرژی اغلب در جهت تولید  الکتریسیته زمین‌گرمایی  مورد استفاده قرار می‌گیرد، که به چرخه  تولید انرژی الکتریکی  از انرژی زمین‌گرمایی اطلاق می‌گردد. فناوری مورد استفاده در طرح‌های تولید برق از انرژی زم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

مجموع مقالات بیوگاز, BIOGAS ARTICLE

مجموع مقالات بیوگاز, BIOGAS ARTICLE مقالات بیوگاز یک راهنمای کامل برای تولید بیوگاز با انواع روشها و رهکارها میباشد 18 مقاله همایشی در مورد بیوگاز در این مجموعه میباشد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

شرح مراحل ساخت یک نمونه دستگاه تولید بیوگاز و آزمایش آن با کود حیوانی

شرح مراحل ساخت یک نمونه دستگاه تولید بیوگاز و آزمایش آن با کود حیوانی در این کتاب تحقیقی کلیه مراحل ساخت یه دستگاه تولید بیوگاز مزرعه ای- آزمایشگاهی به همراه آزمایش دستگاه با کود مرغی و بلدرچین آورده شده است ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

انرژیهای نو و بیوگاز

انرژیهای نو و بیوگاز کتابی جامع در مورد انرژیهای نو فرمت پی دی اف 393 صفحه    تفسیر مفصل تولید بیوگاز از مرحله طراحی و ساخت تا مرحله آزمایش و تولید گاز و مصرف آن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان